หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ลงทะเบียน แกลเลอรี่ภาพ ติดต่อเรา
ความเป็นมาของโครงการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนา และส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดโครงการประกวด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกิดความตะหนัก ตื่นตัว และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลธุรกิจของไทยต่อนักลงทุน เพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย ให้มั่นคงและยั่งยืน
2. เพื่อรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจให้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
3. เพื่อผลักดันให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ และปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ธุรกิจที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจในการยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ
ขั้นตอนดำเนินการตรวจประเมินธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ

Copyright © 2016 Thai Good Governance All rights reserved.