ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ชื่อนิติบุคคล* เลขทะเบียนนิติบุคคล*
ที่อยู่ * แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์* โทรสาร*
โทรศัพท์มือถือ* E-mail*
Facebook Website
ประเภทธุรกิจ* บริการ ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก
อื่นๆ โปรดระบุ
ทุนที่ชำระแล้ว* บาท รายได้ต่อปีรวม* บาท จำนวนพนักงาน* คน
วันที่จดทะเบียน* ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ* ปี
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน*
โทรศัพท์ โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ* E-mail*
ลงชื่อ* กรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ
วันที่ ....21-February-2018....
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทรศัพท์ : 02-5475988 โทรสาร : 02-5474512 E-mail : dbd2558@gmail.com
Copyright©2016 : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย